مسعود نیکزاد

مدیر عامل و کارآفرین برتر

علیرضا محرم پور

مدیر ارشد و مشاور

مهرداد بابایی

مدیر تبلیغات و روابط عمومی

حامد شیخی

مدیر و مسئول امور مالی،متخصص بورس و تجارت الکترونیک

علی رضا رهنما

متخصص جلوه های ویژه بصری ،کامپوزیتور و متخصص پست پرادکشن