حامد شیخی

حامد شیخی:
مدیر و مسئول امور مالی،متخصص بورس و تجارت الکترونیک